Dbając o wysokie standardy bezpieczeństwa i jak najlepszą jakość opieki nad dziećmi oddziały żłobka Tęcza objęte są WEWNĘTRZNYM MONITORINGIEM.

Wszystkie zabawki posiadają specjalne atesty. Dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu, gdy tylko nie pada deszcz. Mogą bawić się na terenie ogrodu/ placu zabaw przystosowanym specjalnie dla nich.

Uczymy maluchy podstawowych zasad higieny, myjemy również ząbki!

Place zabaw spełniają normy bezpieczeństwa i podlegają stałej kontroli. Wyposażone są w piaskownice, zjeżdżalnie, ogrodowe domki i huśtawki.

Dzieci bawią się na świeżym powietrzu przed obiadem i po południu – gdy tylko pogoda na to pozwala.

Dbając o wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony naszych dzieci współpracujemy z profesjonalną firmą specjalizującą się w ochronie osób i mienia.

Istnieje możliwość dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia dziecka w żłobku i poza nim NNW. Współpracujemy z firmą Allianz. Okres ubezpieczenia grupowego w żłobku Tęcza obejmuje 1 rok od października do końca września kolejnego roku. Dzieci mogą przystąpić do ubezpieczenia w dowolnym czasie. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i za granicą.

 

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci w  Żłobku i Przedszkolu Tęcza

                                                 Przyprowadzanie dzieci

1.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do  żłobka i przedszkola odpowiadają rodzice/ opiekunowie.

2.Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni.

3.Rodzice /opiekunowie wprowadzają dziecko do sali powierzają pod opiekę nauczycielce grupy.

4.Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.

5.Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica/ opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

6.Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do żłobka i przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.

7.Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych ( szczególnie numerów telefonów komórkowych).

                                                      Odbieranie dzieci

1.Odbiór dzieci ze żłobka i  przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

2.Wydanie dziecka osobom innym niż rodzice/ prawni opiekunowie może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców i złożonego u nauczycielek w grupie „ Osoby upoważnione do odbioru dziecka”  ( wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy).

3.Pisemne upoważnienie jest załącznikiem do umowy i składane jest na początku każdego roku szkolnego i obowiązuje przez cały  rok szkolny.

4.Dziecko nie będzie wydawane osobom niepełnoletnim.

5.Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

7.Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

8.Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel ma obowiązek poinformować o zdarzeniu dyrektora placówki.

9.Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać na żądanie nauczycielki.

10.Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.

11.W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu zabaw po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

12.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy  żłobka i przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

13.W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami.

III.                  Uwagi końcowe

1.Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.

2.Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

3.Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

4.Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie internetowej żłobka i  przedszkola w celu szczegółowego zapoznania się.

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2019 r.